فروشگاه فرشباف

تبریز، سنگفرش تربیت، بازار شمس تبریزی، طبقه دوم، واحد ۲۵

۰۴۱-۳۵۵۴۳۰۳۳ | ۰۴۱-۳۵۵۵۲۲۱۰