400,000 
9,500 
48,000 
65,000 
78,000 
91,000 

تم تولد

گلبرگ گل

32,000 

تم عروسی

دلار پاش

77,000 
500,000 

تم عروسی

تل حنا

150,000