34,000 
350,000 

ملزومات تزئینی

لمه طلایی

130,000 

ملزومات تزئینی

لمه نقره ای

130,000 

ملزومات تزئینی

لمه بنفش

130,000 
185,000 
266,000 
160,000 
15,000 
160,000 
11,000