گیره پرده

گیره پرده زرد

70,000 

گیره پرده

گیره پرده صورتی

90,000