گیره پرده

گیره پرده آبی

78,000 

گیره پرده

گیره پرده سبز

92,000 

گیره پرده

گیره پرده زرد

75,000 

گیره پرده

گیره پرده صورتی

94,000