کش سفید کیلویی

675,000 

با عرض های 2 سانتی متر،4 سانتی متر و 7 سانتی متر و 10 سانتی متر