آینه (4)

جا حلقه (2)

خودکار تزئین شده (4)

دفتر جهیزیه (4)

سفره (13)

سفره با قند (15)

کله قند بزرگ (13)

کله قند کوچک جفتی (16)

گیفت (4)

گیلاس عسل خوری (5)

نبات (4)