نمد درجه ۲

250,000 

ابعاد 1 متر *1/40 متر

دارای تنوع رنگی بالا