کله قند جفتی با گل زرشکی و گل صورتی

416,000 

کله قند جفتی با گلهای فومی سفید و گل کاغذی زرشکی و صورتی

ارتفاع   20

مناسب برای نامزدی، عقد و عروسی

طراحی متفاوت با استفاده از قند طبیعی

انتخاب به عنوان یک هدیه جالب در مراسم عقد و عروسی